Därför vill vi att…

SAMVERKAN MELLAN HEMMEN, SKOLAN OCH FRITIDSHEMMEN SKA ÖKA

Det ska nnas en tydlig överenskommelse och dialog mellan skola och vårdnadshavare om vilka förväntningar och vilket ansvar båda parter har för varje elevs utveckling. Inför ett barns skol- start ska varje förälder/vårdnadshavare gå en ”skolföräldrakurs” med genomgång av vad skolan förväntar av hemmet och vilken information som skolan ska delge förälder / vårdnadshavare för att barnets skolgång ska bli så bra som möjligt. Positiva attityder till skolan måste nnas både i hemmen och samhället. Ordning och arbetsro i skolan är förutsättningar både för trygghet och goda skolresultat.

En modell för att öka samhörigheten mellan hem och skola är att klassföreståndare/mentor gör ett hembesök hos nya elever för att lära känna vårdnadshavarna. Speciellt angeläget är detta vid mötet med nya elever vars vårdnadshavare inte tidigare kommit i kontakt med det svenska skolsystemet.

Fritidshemmen har i Läroplanen fått ett tydligt uppdrag att samverka med skolan för att stötta eleverna med läxläsning o dyl. Därför behöver samverkan mellan lärarna i skolan och fritids- hemmens personal öka. Kompetensutveckling ska vara lika viktig för dem som arbetar i fri- tidshemmet som för personalen i skolan. Gruppstorlekarna i fritidshemmen behöver granskas. Förstelärare ska nnas även inom fritidshemsverksamheten. Arbetet med att få personal med rätt kompetens till kommunens alla fritidshem ska intensi eras.

DET SKA FINNAS FLER VUXNA I SKOLAN

I många skolor behöver närvaron av vuxna personer öka. Läxhjälp och rastvakt är exempel
på arbetsuppgifter som kan skötas av andra än lärare. Många elever har inte alltid en vuxen hemma som hinner prata om mopeder, kärleksbekymmer eller annat mellan himmel och jord. Vi vill förstärka samverkan med civilsamhället för att få in vuxna, gärna pensionärer i skolan. Idéburet o entligt partnerskap (IOP) är en samverkansform mellan det o entliga och civilsam- hället som bör utredas och kan vara lämplig även i vår kommun. Trygga elever som mår bra får bättre resultat i skolan.

SAMVERKAN MELLAN ELEVHÄLSAN, PRIMÄRVÅRDEN OCH
SOCIALTJÄNSTEN SKA ÖKA
Våra elever ska må bra. Både det psykiska och fysiska välmåendet är viktigt. Det är inte en fråga enbart för Elevhälsan. En utökad samverkan mellan Elevhälsan, Primärvården och Socialtjänsten betyder att elever som av olika skäl inte mår bra kan stöttas tidigt.

TIDIG UTVÄRDERING OCH TIDIGT STÖD

Utvärdering av elevers kunskaper i läsning, skrivning och räkning ska göras tidigt så att adekvat stöd kan sättas in så fort som möjligt.

SAMVERKAN MELLAN SKOLAN OCH NÄRINGSLIVET SKA ÖKA

I vår kommun nås vi ofta av signaler från företag att det är brist på arbetskraft. ”Industrinatta” är ett uppskattat initiativ där elever i åk 8 besöker olika företag och får veta vilka olika yrken som nns där. Modeller för detta behöver nnas även i de lägre årskurserna. I sitt närområde ska varje skolenhet ha upparbetade rutiner för samverkan med näringslivet. På gymnasiet ska er ungdomar kunna utbilda sig till ett yrke inom ramen för lärlingsutbildning. Alla lärare ska under varje läsår ha möjlighet att under en arbetsdag följa verksamheten på ett eller era företag.

DET SKA FINNAS ETT SKOLBIBLIOTEK PÅ VARJE SKOLA

För att stimulera elevernas läsande och stötta lärare i att ta fram lämpligt skolmaterial ska det nnas en skolbibliotekarie med tillgång till ett välutrustat bibliotek på varje skola.

SAMARBETET MELLAN ULRICEHAMNS SKOLOR OCH
UNIVERSITET/HÖGSKOLOR SKA STÄRKAS
I Ulricehamn är det färre elever som fortsätter på högskolenivå jämfört med landet i övrigt. Fler elever ska uppmuntras att studera vidare. Studie- och yrkesvägledarnas roll ska förstärkas.

ALLA ELEVER SKA UNDER SIN SKOLTID FÅ INTERNATIONELLA KONTAKTER

Genom utbyte med skolor i andra länder ska möjlighet skapas för alla elever att få kontakt med studerande i andra länder. Alla ska ha information om internationella utbytesprogram och studier utomlands på gymnasie- och högskolenivå.

LÄRARYRKET SKA FÖRSTÄRKAS OCH FLER SKA BLI LÄRARE

Lärare ska göra det de är utbildade för, dvs undervisning, och det ska nnas möjlighet att
göra karriär som undervisande lärare. I vår kommun ska duktiga lärare ha möjlighet att göra karriär inom sitt eget yrke (skolledare ska inte vara den enda karriärmöjligheten). Huvudlärar- tjänster ska inrättas i varje rektorsområde i alla aktuella undervisningsämnen. Huvudlärarna ska ha kontinuerlig kontakt med universitet och högskola, hålla sig uppdaterade inom sitt ämne och sprida kunskapen till sina kollegor samt utveckla ämnesmetodiken. På en del skolor bör lärarassistenter tillsättas, dvs personer som kan serva lärarna med administrativa uppgifter mm. Inom varje rektorsområde ska det nnas en eller era lärare som erbjuder ungdomar (även äldre personer!) att få delta på lektioner och få en inblick i läraryrkets möjligheter och utmaningar.

CENTRAL RÄTTNING AV NATIONELLA PROV SKA FINNAS

Samarbete mellan lärare på olika skolor ska nnas så att lärarna rättar varandras prov och att antalet prov fördelas jämnt mellan lärarna. Detta är en förutsättning för att största möjliga samsyn skapas och att rättssäkerheten stärks.

IT-SUPPORT SKA FINNAS PÅ ALLA SKOLENHETER

IT-läromedel ska tillhandahållas av skolan. En-till- en-dator ska nnas till alla elever i årskur- serna 4-6. Även på de små skolorna ska IT-support, backup, nnas tillgängligt. Mobiltelefon ska inte användas under skoltid.

FLERA FRÄMMANDE SPRÅK SKA ERBJUDAS I GRUNDSKOLAN

Eftersom Sverige är ett mycket exportberoende land ger kunskaper i era språk större möjlig- heter att välja yrkesbana i framtiden. Språkkunskaper ska grundläggas tidigt. Invandrarelever- nas modersmål är också viktigt att utveckla i de lägre årskurserna.

LOV- OCH SOMMARSKOLA SKA ERBJUDAS ALLA ELEVER

De försök med lov- och sommarskola som gjorts under det gångna läsåret har betytt mycket för elever som haft lättare att ta till sig undervisning i en mindre grupp. Arbetssättet kan ut- vecklas och bör bli tillgängligt för era elever än de som riskerar underkända betyg.

SÄRSKILDA UNDERVISNINGSGRUPPER SKA FINNAS FÖR DE ELEVER SOM BEHÖVER DET
Det finns elever som har mycket svårt att känna sig tillrätta i en stor klass. De kan ställa till skada och oro både för sig själva och för sina klasskompisar. Där behov finns ska det vara möjligt att skapa särskilda undervisningsgrupper för ett fåtal elever under längre eller kortare tid. En kommun- gemensam enhet, exempel Skolakuten i Stockholm, kan också vara en möjlighet.

FÖRÄLDRAR SKA HA MÖJLIGHET ATT VÄLJA

vilken skola deras barn ska gå i. I viss utsträckning har möjligheten att välja skola till sitt barn funnits inom kommunen. Så ska det fortsätta att vara.

JÄMSTÄLLDHET OCH FEMINISM SKA VARA SJÄLVKLART I SKOLAN

Elever med alla möjliga olika ursprung, traditioner och religioner ska leva sida vid sida i våra skolor. Värderingarna om jämställdhet och feminism får dock inte ifrågasättas. Information om hbtq-frågor ska vara naturliga inslag.

BARN OCH UNGDOMAR SKA HA ETT ÖKAT INFLYTANDE

över frågor som angår dem. I alla Ulricehamns skolor ska det finnas ett elevråd. Med utgångs- punkt i elevråden bör Ungdomsrådet i Ulricehamn få ett större in inflytande. Alla ungdomar ska ha möjlighet att påverka sin egen vardag både i och utanför skolans värld.

Så vill vi utveckla vuxenutbildningen

Sverige och Ulricehamn behöver en väl utbyggd vuxenutbildning för dem som vill förbättra sina grundkunskaper, specialisera sig inom ett yrke eller förbereda sig för högskolestudier. Liberalerna vill därför fortsätta att satsa på en vuxenutbildning av hög kvalitet.

Därför vill vi att

  • Fler kurser än idag ska erbjudas inom Vuxenutbildningen bl a fler yrkeskurser för vuxna på gymnasial nivå i samverkan med grannkommunerna.
  • SFI ska förstärkas så att fler personer kan få yrkespraktik samtidigt med SFI-studier.
  • Möjligheter till validering av kunskaper ska underlättas för dem som inte har full teoretisk kompetens för att göra karriär inom sitt yrke t ex de som vikarierar som undersköterskor och barnskötare.
  • Fler specialistkurser ska erbjudas inom Vårdutbildningarna för vuxna.
  • Samverkan med yrkeshögskoleutbildningar (YH) ska etableras så att kompetensutveckling för undersköterskor kan erbjudas.
  • Vuxenutbildningen i form av särvux/ lärvux ska vara ett utbildningsalternativ för vuxna som har särskilda behov av kompetensutveckling för att klara sitt arbete eller daglig verksamhet.

Så vill vi utveckla särskolan

I särskolan ska elever med utvecklingsstörning få undervisning som är anpassad efter deras förutsättningar. Fokus ska vara på kunskap, alla barn har rätt att lära sig och utvecklas. Föräldrar till ett barn med utvecklingsstörning ska kunna välja om barnet ska gå i särskola eller integrerat i den ”vanliga” skolan. Stödet ska vara lika bra i båda skolformerna. Då behöver utbildningen av lärare och skolledare förbättras. Grundsärskolan ska finnas i eller nära andra skolor och eleverna ska kunna delta i varandras aktiviteter.

Ladda ner som pdf

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.