Se alla

Alla elever förtjänar studiero i skolan

Insändare i Ulricehamns Tidning 2020-03-14

Lördag 14 mars 2020

Skolan ska präglas av både trygghet och studiero såväl i Ulricehamn som i övriga Sverige.  Trygghet handlar om att elever, lärare och övrig skolpersonal ska känna sig trygga i skolmiljön. Det förutsätter att de vuxna på skolan kan vara just vuxna, och på så sätt agera tydligt mot mobbning, vandalisering eller bråk mellan elever.  Om inte elevernas rätt till en trygg och trivsam skolmiljö säkras är risken stor att kunskapsresultatet minskar och att frånvaron ökar. På många skolor i Ulricehamns kommun fungerar det mestadels bra. Men när problem uppstår måste det finnas tydliga regler och konsekvenser så att personal elever och föräldrar kan känna sig trygga i vad som gäller.

Regeringen och samarbetspartierna C och L ska på Liberalernas initiativ ta fram en nationell plan för trygghet och studiero.

Därför presenterar Liberalerna nu sina tio konkreta förslag som syftar till att förbättra tryggheten och studieron i den svenska skolan. Här är några exempel.

Förtydliga vilka befogenheter lärare har i skollagen. Skollagen är allt för otydlig när det gäller lärarnas ansvar och befogenheter att gripa in för att skapa studiero vid olika situationer som kan uppstå. Skollagen ger t ex lärare rätt att utvisa elev ur klassrummet, men det är otydligt om lärare har rätt att exempelvis fysiskt ingripa för att få eleven att lämna klassrummet. Eftersom lärare har uppdrag att säkra ordning och studiero i klassrummet, måste även lagen bli tydligare gällande vilka befogenheter lärarna har – något som de båda lärarfacken har efterfrågat.

Vad som menas med kränkning ska förtydligas. I dag räcker det med att en elev ”anser sig” kränkt för att en skola ska bli skyldig att utreda händelsen.  Det medför en risk att elever eller vårdnadshavare anmäler skolor för lättvindigt.

 Lärare ska inte hotas med anmälan till Skolinspektionen.  Det leder inte bara till att lärare undviker att ingripa mot stök och bråk i skolan, det har även visat sig vara en anledning till lärarkårens dokumentationsbörda. Liberalerna föreslår att klagomål ska gå till huvudmannen först, som då får möjlighet att reda ut tvister och konflikter lokalt.

Inför förväntansdokument och konsekvenstrappor. Föräldrar och elever ska skriva under ett förväntansdokument. I syfte att tydliggöra för så väl elever, lärare som vårdnadshavare vilka regler som gäller på en skola och vad för konsekvenser regelövertramp får föreslår Liberalerna att alla skolor också ska ta fram en konsekvenstrappa. Den ska redovisa vilka konsekvenser regelövertramp medför för eleverna. Detta görs redan idag på många skolor.

Inför ersättningskrav för elever som begår skadegörelse. Många huvudmän och kommuner saknar rutiner för att begära ersättning av elever som har begått skadegörelse i skolan. Liberalerna kräver att alla huvudmän ska upprätta rutiner för hantering av ersättningskrav.

Skolor ska vara stängda för obehöriga. Skolor är inte en allmän plats, men trots det har flera skolor problem med att ungdomar som inte är elever på skolor vistas där, vilket skapar otrygghet för så väl elever som personal. BRÅ:s rapporter om brottsutsatta ungdomar visar exempelvis att skolan eller skolgården är den i särklass vanligaste brottsplatsen för misshandel. Därför föreslår Liberalerna att skolor ska vara stängda för obehöriga.

Vi i Liberalerna vill också påpeka att det är av största vikt att elever med olika problem och svårigheter får den hjälp de har rätt till. Det behövs anpassade grupper också i Ulricehamns kommun där eleven kan få undervisning under kortare eller längre tid.

Liberalerna vill att alla barn i Ulricehamn ska längta till sin skola. För att skolan ska kunna fokusera på sitt viktigaste uppdrag, kunskapsförmedling, måste det råda trygghet i korridorerna och studiero i klassrummen. Det är en fråga om rättvisa. Vilken skola eleven går på ska inte vara avgörande.

Gulli Håkanson, Birgit Andersson, Sten Selin, Adela Brkic Carlsson, Liberalerna Ulricehamn